HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOORDINATORA/ICE PROJEKTA „ZAŽELI, OSTVARI, DJELUJ!“

Na temelju Odluke Predsjednice Udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Hrvatsko žensko društvo (u daljnjem tekstu Udruga), Pleternica, Prilaz 22, objavljuje,

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje :

1.) Koordinatora/ice projekta „Zaželi, ostvari, djeluj!“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020;

Koorodinator/ica projekta odabire se na određeno vrijeme za zamjenu  na puno radno vrijeme.

Kandidati za radna mjesta 1.) Koordinator/ica projekta moraju, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

 1. završen stručni studij (180 ECTS) ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili četverogodišnji studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima (240 ili 300 ECTS);
 2. napredno znanje rada u informatičkom okruženju ;
 3. poznavanje project cycle menagementa- osnova pisanja i provođenja projekata;
 4. vozačka dozvola B kategorije ;
 5. komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 3. presliku domovnice
 4. potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole
 5. potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. onu dokumentaciju koju kandidat smatra potrebnom za utvrđivanje njegovih dodatnih kvalifikacija i vještina.

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br 82/08). 

Rok za podnošenje ponuda na natječaj traje 8 dana od dana objave ovoga natječaja

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom na adresu: Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Prilaz 22, 34310 Pleternica, s naznakom „za natječaj: Zapošljavanje 1.) Koordinator/ica projekta Zaželi, ostvari, djeluj!- NE OTVARAJ“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Hrvatsko žensko društvo Pleternica