HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA- TRENING OSNAŽIVANJA STARIJIH OSOBA

Radionice su kombinacija interaktivnog predavanja i vježbi putem kojih sudionici uče kako se osnažiti u aktivnoj društvenoj participaciji. Program aktivnog starenja uključuje prilagodbu novim okolnostima, spoznajama te stalnom učenju i otkrivanju prednosti u starenju. Cilj treninga i predavanja je omogućiti starijim osobama da se i dalje bave poslom koji su ranije obavljali ili koji nisu ranije stigli, a sada se mogu baviti.